Wczoraj w Warszawie zakończyło się Global Landcapes Forum

Kształtowanie klimatu a rozwój obszarów leśnych i rolnych - tak w skrócie można określić tematykę zakończonego wczoraj w Warszawie Global Landcapes Forum (Światowe Forum ds. Krajobrazu). Wydarzenie zebrało w jednym miejscu blisko dwa tysiące osób - ministrów, ekspertów, polityków, liderów biznesu i ekologów. - Cieszę się, że spotykamy się na forum, które powstało na bazie najbardziej wpływowych dyskusji związnych z leśnictwem i rolnictwem w kontekście zmian klimatu - powiedział podczas uroczystego otwarcia Marcin Korolec, minister środowiska.

Global Landscapesa Forum (GLF) to dwudniowe wydarzenie, jedno z największych w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Jego uczestnicy starali się odpowiedzieć na pytania: jak inwestować w zrównoważony krajobraz? Jakie korzyści płyną z „zielonych” inwestycji? Jak wykorzystać potencjał terenów leśnych i rolnych w łagodzeniu zmian klimatu? Czy można rozwijać rolnictwo bez konieczności wylesiania? I w końcu - czy jesteśmy w stanie wyprodukować żywność dla 9 miliardów ludzi bez niszczenia lasów i przyspieszania zmian klimatu?

- Lasy odgrywają absolutnie kluczową rolę w zapewnieniu stabilności klimatu. W obliczu tego nie wolno nam zapomnieć o potrzebie zatrzymania wylesiania Ziemi i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Możemy to osiągnąć poprzez zrównoważoną gospodarkę leśną, niezbędną dla zachowania wielofunkcyjności lasów, które jednocześnie pozostają stałym elementem w strukturze zrównoważonego krajobrazu - zwracał uwagę Marcin Korolec. Na całej planecie lasy pełnią ważne funkcje w ekosystemach, takie jak regulacja hydrologiczna czy klimatyczna. Choć połowa lądów europejskich pokryta jest lasami, obszary leśne w innych krajach kurczą się na skutek ekspansji rolnictwa i innych sposobów zagospodarowania terenu. Z drugiej strony rolnictwo stanowi podstawowe źródło utrzymania na obszarach wiejskich na całym świecie i ma olbrzymie znaczenie w realizacji przyszłych celów zrównoważonego rozwoju. Niestety, wg szacunków rolnictwo jest bezpośrednią przyczyną 80% wylesień na całym świecie, co skłoniło badaczy z obydwu sektorów do wypracowywania wspólnych rozwiązań.

- Połączenie tych dwóch dziedzin w jedno określenie - krajobraz - stanowi dobry przykład tego, jak rozwijać nasze wspólne działania w tworzeniu wspólnego programu dla klimatu i rozwoju. Łącząc dwie debaty zbliżone do siebie tematycznie, mamy okazję ujrzeć problemy leśnictwa i rolnictwa z szerszej perspektywy. Oczywistym jest, że potrzebujemy całościowej strategii, żeby nasze działania były skuteczniejsze - podkreślał znaczenie spotkania minister Korolec.

Global Landscapes Forum jest wydarzeniem, które towarzyszyło odbywającej się w Warszawie 19. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP19).

Jak mówił minister Korolec: - Inauguracyjne GLF udowadnia światu, że zależy nam na postępach na drodze do nowego globalnego porozumienia na rzecz zrównoważonego rozwoju. Głęboko wierzę, że możemy wspólnie uczynić świat lepszym i bezpieczniejszym miejscem dla nas i przyszłych pokoleń. Polska, jako gospodarz zarówno COP19 i GLF, dołoży wszelkich starań wspierając współpracę i wspólne poszukiwania najlepszych rozwiązań.

Wróć