Arcelor Mittal Poland S.A.

Koncentrujemy się na zrównoważonej produkcji stali 

ArcelorMittal jest wiodącym na świecie producentem stali, stanowiącej tworzywo nowoczesnego świata. Stal jest wszędzie – począwszy od kolei, samochodów, sprzętu AGD, aż po rury i przewody, które z kolei pozwalają m.in. na dystrybucję energii i zarządzanie gospodarką wodną. To bardzo elastyczne tworzywo można przetwarzać w nieskończoność, a jego trwałość wykracza poza cykl życia pierwotnego produktu. Produkcja stali zużywa zasoby naturalne. Jednakże przemysł stalowy w Europie w ciągu ostatnich 40 lat ograniczył emisję CO2 o połowę, a wiele z hut ArcelorMittal wprowadziło najlepsze dostępne obecnie w tym zakresie rozwiązania. Firma nieprzerwanie dąży do zmniejszenia zużycia energii oraz tworzenia produktów i usług bardziej przyjaznych środowisku.

Redukcja emisji CO2 ukierunkowana na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym jest istotnym wyzwaniem dla Grupy ArcelorMittal oraz przemysłu stalowego, a także stanowi kluczowy element naszej strategii odpowiedzialności biznesu. Grupa dąży do ograniczenia emisji CO2 na tonę wyprodukowanej stali o 8% do roku 2020. Co więcej, systematycznie opracowuje i realizuje projekty efektywności energetycznej, które zmniejszają emisję zarówno bezpośrednio, w hutach, jak i pośrednio poprzez obniżanie zapotrzebowania na energię elektryczną.

Wydatki inwestycyjne ArcelorMittal na projekty związane ze środowiskiem i energią sięgnęły w 2012 roku 321 milionów dolarów. Samym inwestycjom towarzyszą także: wymiana dobrych praktyk pomiędzy oddziałami Grupy, wysiłki zespołów ds. badań i rozwoju, jak również ciągłe porównywanie działalności firmy z najbardziej efektywnymi energetycznie przedsiębiorstwami, zarówno z sektora stalowego, jak i całego przemysłu. Grupa szacuje, że rocznie do 2020 roku osiągnie oszczędności energetyczne sięgające 200 milionów dolarów w porównaniu do 2007 r., co odpowiada emisji 1,6 milionów ton CO2 rocznie.

W ubiegłym roku zainwestowano także co najmniej 39 milionów dolarów w rozwój przyjaznych środowisku produktów oraz 14 milionów dolarów w ekologiczne rozwiązania. Zaowocowało to niższą emisją CO2 oraz zmniejszeniem liczby niebezpiecznych odpadów. Zainwestowano w produkcję stali o wysokiej wytrzymałości, rozwiązania i produkty ze stali elektrycznej dla rynku motoryzacyjnego oraz powłoki organiczne i produkty dla przemysłu opakowaniowego. Inwestycje w ekologiczne rozwiązania dotyczyły szeregu obszarów, począwszy od mniejszego zużycia energii, do przełomowych technologii ograniczających emisje do powietrza, lub pozwalających na ponowne wykorzystanie produktów ubocznych powstałych w procesie produkcji stali.

Dążenie Grupy do zmniejszenia wpływu na środowisko znajduje swoje odzwierciedlenie w działaniach i inwestycjach przeprowadzonych w oddziałach w Polsce od momentu przejęcia Polskich Hut Stali w 2004 roku. Od tamtej pory ArcelorMittal zainwestował blisko 5 miliardów złotych w projekty ukierunkowane na obniżenie emisji zanieczyszczeń oraz zmniejszenie zużycia wody, koksu i energii. Zbudowano także instalacje, które zwiększają możliwość odzysku i ponownego użycia surowców wykorzystywanych w produkcji stali.

Jeden z najbardziej znaczących projektów modernizacyjnych został zrealizowany w koksowni w Zdzieszowicach, która obecnie jest najnowocześniejszą i najbardziej efektywną pod względem CO2 koksownią w Europie. Wybudowanie instalacji odpylania hali wielkiego pieca nr 2 w dąbrowskiej hucie, pozwoliło zmniejszyć emisję zanieczyszczeń pyłowych do atmosfery o kilkadziesiąt procent, dzięki czemu osiągnięty został poziom emisji zgodny z zaleceniami Najlepszych Dostępnych Technik (BAT). Ponadto, ArcelorMittal Poland zmodernizował instalację oczyszczania gazu koksowniczego w Krakowie, która ograniczyła wpływ zakładu na środowisko poprzez zmniejszenie emisji do powietrza oraz ograniczenie zużycia energii i redukcję ilości powstających w procesie technologicznym odpadów. Wybudowanie kosztem 1,24 mld złotych nowej walcowni gorącej w Krakowie zaowocowało nie tylko zmniejszeniem emisji CO2, ale również efektywniejszym wykorzystaniem energii.

Na tym nie kończą się inwestycje i projekty modernizacyjne ArcelorMittal. Grupa zobowiązała się do ciągłego rozwoju, który pozwoli produkować stal w sposób jeszcze bardziej zrównoważony.

Więcej informacji na stronie www.arcelormittal.com/poland oraz www.arcelormittal.com