FAQ

Co to jest konferencja COP?

Konferencja COP (Konferencja Stron, ang. Conference of the Parties) jest najważniejszym organem Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC). Celem Konwencji, podpisanej w 1992 r. podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro, jest ochrona klimatu i redukcja emisji gazów cieplarnianych na świecie.

Konferencja COP czuwa nad procesem wdrażania postanowień Konwencji przez poszczególne państwa (strony Konwencji), a także wypracowuje nowe postanowienia w formie decyzji. To właśnie podczas Konferencji Stron w 1997 r. został podpisany Protokół z Kioto, jak dotąd jedyne prawnie wiążące porozumienie ustanawiające zobowiązania krajów rozwiniętych w sprawie ochrony klimatu, a w szczególności zobowiązania do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Co to jest COP19?

Konferencja COP19 to 19. Sesja Konferencji Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Równolegle z COP19 odbędzie się 9. Spotkanie Stron Protokołu z Kioto (CMP9).

Kiedy i gdzie odbędzie się COP19?

COP19 odbędzie się  na Stadionie Narodowym w Warszawie, w dniach od 11 do 22 listopada 2013 r. 19 listopada rozpocznie się Segment Wysokiego Szczebla (High Level Segment) z udziałem ministrów środowiska oraz Sekretarzem Generalnym ONZ.

Ilu gości przybędzie na COP19?

W ciągu dwóch tygodni Stadion Narodowy odwiedzi ok. 10-12 tysięcy delegatów z niemal dwustu krajów. Oprócz polityków – w konferencjach COP uczestniczą także przedstawiciele organizacji pozarządowych, ekolodzy, przedstawiciele biznesu. Wydarzeniu towarzyszą liczne akcje edukacyjne dot. zmian klimatu i sposobów zapobiegania temu zjawisku.

Co jest celem COP19?

Najważniejszym celem szczytu w Warszawie jest wypracowanie fundamentów pod nowe, ogólnoświatowe porozumienie klimatyczne w sprawie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Porozumienie to, po raz pierwszy w historii, ma objąć zobowiązaniami wszystkie strony Konwencji klimatycznej.

Podczas spotkania COP19 w Warszawie konieczne będzie m.in.: ustalenie preferowanej formy prawnej nowego dokumentu, czasu jego obowiązywania oraz uzgodnienie  mapy drogowej opisującej proces oraz prace jakie należy wykonać, aby doszło do uzgodnienia i podpisania nowego porozumienia klimatycznego. Mowa tutaj o szczegółowym zaplanowaniu wszystkich działań, które muszą zostać podjęte do spotkania COP21 w Paryżu w 2015 r. 

Kiedy ma zostać podpisane nowe porozumienie w sprawie redukcji emisji?

Polska jest pierwszą z trzech Prezydencji w ramach Konwencji klimatycznej, obok Peru i Francji, na drodze do nowego porozumienia w sprawie redukcji emisji. Porozumienie to ma zostać podpisane w 2015 r. w Paryżu (podczas COP21) i będzie obowiązywało od 2020 r.

Nowe porozumienie, po raz pierwszy w historii, ma objąć zobowiązaniami wszystkich członków Konwencji klimatycznej (194 państwa).

Co to jest Prezydencja w ramach COP19?

Wraz z rozpoczęciem konferencji COP19, Polska zacznie pełnić rolę Prezydencji w ramach Konwencji klimatycznej przez następny rok, do kolejnego szczytu, który odbędzie się w Peru (COP20). Rolę Prezydenta procesu klimatycznego w tym czasie będzie pełnił Marcin Korolec, minister środowiska.

Wśród polskich priorytetów na czas Prezydencji znajdują się przede wszystkim:

  1. Skonkretyzowanie mapy dojścia, tzw. mapy drogowej do nowego porozumienia klimatycznego. Musimy ustalić, jakie decyzje i kiedy muszą zapaść, byśmy mogli w 2015 r. mogli zawrzeć nową umowę.
  2. Skuteczne wdrożenie decyzji przyjętych podczas trzech ostatnich szczytów - z Cancun (COP16), Durbanu (COP17) i Dohy (COP18). Pełna implementacja już podjętych decyzji jest podstawą do budowania nowego porozumienia.
  3. Zapoczątkowania lepszej wymiany informacji, wzajemnego zrozumienia i zaangażowania na linii miasta – biznes – politycy – reprezentanci społeczeństwa obywatelskiego i kontynuacji tego dorobku przez kolejne Prezydencje. W tym celu podczas COP19 zostanie zorganizowany dialog ministerialny, podczas Segmentu Wysokiego Szczebla, z przedstawicielami biznesu (tzw. Business Day w dn. 20.11.13) oraz  burmistrzami wybranych miast na świecie (tzw. Cities Day w dn. 21.11.13). Obrady będą również otwarte dla obserwatorów, zapewniając organizacjom pozarządowym dostęp do informacji oraz możliwość wzięcia udziału w dyskusji.

Dlaczego Polska organizuje COP19?

Zmiany klimatu dotyczą  całego świata. Jest to wspólne wyzwanie wszystkich krajów. Skutki zmian klimatu dotykają także Polskę – są widoczne m.in. pod postacią ekstremalnych zjawisk pogodowych (np. silne trąby powietrzne, długie okresy suszy). Łączne straty spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne w Polsce w latach 2001- 2011 wynoszą około 54 mld zł i należy się spodziewać, że bez podejmowania działań na rzecz adaptacji koszty te będą rosnąć.

Problem ten zagraża społeczno-gospodarczemu rozwoju świata, także Polski, dlatego Polska nie może pozostać bierna w wysiłkach wspólnoty międzynarodowej na rzecz ustanowienia nowego porozumienia klimatycznego.

W interesie Polski jest to, aby skutecznie przeciwdziałać zmianom klimatu, aby to osiągnąć potrzebne jest porozumienie globalne, które obejmie zobowiązaniami  wszystkie, a nie jak dotychczas tylko państwa rozwinięte. Oczywiście, co również Polska podkreśla, te wysiłki muszą być dostosowane do możliwości poszczególnych krajów, zapewniając równowagę zobowiązań pomiędzy państwami będącymi w różnej kondycji i na różnych etapach rozwoju, ale też w równym stopniu narażonymi na negatywne skutki zmian klimatu.

Warto podkreślić, że Unia Europejska odpowiada jedynie za ok. 11% globalnych emisji i udział ten stale maleje. Nawet więc, gdyby zredukowała swoje emisji do zera, to  bez globalnego porozumienia, zmiany klimatu będą postępować.