Grupa LOTOS S.A.

Zielona strona mocy

Po realizacji Programu 10+ rafineria Grupy LOTOS zwiększyła o 70 proc. swoje moce produkcyjne nie powiększając istotnie swojego oddziaływania na środowisko. W latach 2012-2013 zrealizowano kolejne inwestycje ograniczające ten wpływ. Grupa Kapitałowa LOTOS nieustannie pracuje na wizerunek nie tylko zielonej rafinerii, ale też ekologicznego koncernu.

Misją LOTOSU jest prowadzenie działalności we wszystkich obszarach w sposób zrównoważony, przy poszanowaniu określonych prawem warunków środowiskowych i z zachowaniem zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

Nasza polityka środowiskowa jest ukierunkowana na czystą produkcję, rozumianą jako stałe dążenie do zmniejszania zużycia mediów i surowców, ograniczanie emisji zanieczyszczeń, efektywne zagospodarowanie odpadów, a także bezpieczeństwo procesów przemysłowych - skuteczne zapobieganie awariom i ograniczanie ryzyka. Produkty naftowe wytworzone przez LOTOS charakteryzują się, obok wysokiej jakości, możliwie najniższą uciążliwością dla środowiska.

GK LOTOS przywiązuje dużą wagę do stanu środowiska i stosuje działania ograniczające wpływ produkcji na przyrodę. Rafineria Grupy LOTOS oraz wszystkie spółki GK LOTOS spełniają warunki określone w pozwoleniach środowiskowych. Stan powietrza wokół zakładów, emisja ścieków, gazów i hałasu oraz gospodarowania odpadami są stale monitorowane. Ścieki z zakładowej oczyszczalni Grupy LOTOS, po dokładnym, trójstopniowym oczyszczeniu, w przeważającej części wykorzystywane są ponownie jako woda gospodarcza.

Gospodarowanie odpadami odbywa się pod szczegółowym nadzorem, zgodnie z przepisami zapewniającymi możliwie największe bezpieczeństwo dla środowiska.

Stosowane są urządzenia ochronne, takie jak system podwójnych uszczelnień w zbiornikach z dachami pływającymi, instalacje hermetyzacji procesów i nalewu paliw oraz odzysku par. Przy wdrażaniu nowych technologii GL opiera się na najlepszych dostępnych technikach (BAT) charakteryzujących się niską emisyjnością i wysoką efektywnością.

Od 2012 roku gdańska rafineria opalana jest gazem ziemnym (wykorzystywanym też do produkcji wodoru), dzięki czemu udało się znacząco obniżyć jej oddziaływanie na środowisko. Emisja CO2 spadła w 2012 r. o 100 tys. ton i spadek ten widoczny jest także w tym roku. W 2014 r., gdy elektrociepłownia będzie spalać wyłącznie gaz, emisja dwutlenku siarki spadnie (w stosunku do 2011 r.) o 99,5%, pyłów o 99%, CO2 o 15%, a tlenków azotu o 50%. Oczekuje się, że rafineria osiągnie wówczas wskaźniki emisyjne charakteryzujące najlepsze europejskie rafinerie, wyznaczające tzw. benchmark rafineryjny, decydujący o darmowym przydziale uprawnień do emisji CO2 na okres 2013-2020.

W 2013 r. w rafinerii LOTOSU przeprowadzono kolejne inwestycje, które ograniczyły wpływ na środowisko. Chodzi o zagospodarowanie gazów zrzutowych spalanych w pochodniach oraz wymianę czterech pieców technologicznych na niskoemisyjne. Ponadto, dzięki nowej, większej instalacji odzysku oparów zmniejszy się emisja z nalewu paliw.

Grupa LOTOS planuje kolejny wielki program inwestycyjny, w którym ekologia gra podstawową rolę. Instalacja opóźnionego koksowania (DCU) sprawi, że rafineria przestanie produkować wysokosiarkowy ciężki olej opałowy i będzie wytwarzać jedynie „czyste” produkty.

Pod względem efektywności energetycznej rafineria LOTOSU zalicza się do najlepszych w Europie, a dzięki konsekwentnie podejmowanym działaniom staje się coraz bardziej przyjazną środowisku rafinerią.