International Paper - Kwidzyn Sp. z o.o.

International Paper - Kwidzyn Sp. z o.o., która od 1992 roku jest częścią korporacji International Paper*, to znany w Polsce i Europie producent papierów biurowych z rodziny POL, papierów offsetowych, tektury powlekanej oraz papieru gazetowego Presso wytwarzanego w 100% z makulatury. Produkcja papieru realizowana jest przy maksymalnej trosce o ochronę środowiska naturalnego, a zobowiązania środowiskowe firmy zapisane są w "Karcie środowiskowej". Deklaracja obejmuje min. przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska, szkolenie pracowników i nakładanie na nich odpowiedzialności za zobowiązania dotyczące ochrony środowiska, priorytetowe traktowanie kwestii środowiskowych podczas codziennej działalności oraz planowania nowych działań, a także rozsądne zarządzanie zasobami naturalnymi, zwłaszcza poprzez wdrażanie zrównoważonych praktyk w zakresie gospodarki leśnej.

Firma zrealizowała liczne inwestycje w celu zminimalizowania oddziaływania na środowisko naturalne, a wśród nich min. zmniejszyła emisje do powietrza poprzez instalację wysoko sprawnych elektrofiltrów na kotłach energetycznych (sprawność na poziomie 99%), wdrożyła odpowiedzialną gospodarkę wodną oraz wyeliminowała chlor elementarny z procesu produkcji. W ramach gospodarki wodnej zakład prowadzi monitoring oraz działania korekcyjne zużycia wody i emisji zanieczyszczeń w ściekach, a także powtórnie wykorzystuje wody pochłodnicze w procesach technologicznych. Ponadto, mając na względzie podnoszenie komfortu życia mieszkańców miasta i okolic, firma stale pracuje nad podniesieniem efektywności w zakresie ograniczenia emisji hałasu oraz uciążliwości zapachowej, min. poprzez zainstalowanie kotła do spalania gazów złowonnych. W kwestiach związanych z ochroną środowiska zakład wspomaga również miasto, oczyszczając w zakładowej oczyszczalni biologicznej ścieki komunalne oraz zasilając miejską sieć grzewczą ze swojej elektrociepłowni. Organizacja produkcji, ochrony środowiska i warunków pracy oparta jest na zintegrowanym systemie zarządzania, obejmującym certyfikaty ISO 9002, 14001 oraz PN EN 18001.

Jednym z podstawowych celów działania International Paper jest stała poprawa efektów osiąganych w zakresie ochrony środowiska, zmierzająca do obniżania emisji zanieczyszczeń do środowiska wodnego i powietrza oraz minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów. W oparciu o te cele firma zrealizowała wiele projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju, jak choćby utworzyła największą w Europie plantację drzew szybkorosnących. Docelowo planuje się obsadzenie 10 tys. ha topolami, które w rezultacie będą wykorzystane jako biomasa lub surowiec do produkcji papieru. Plantacje stanowią również ważny element pobudzania gospodarki na obszarach wiejskich, dzięki tworzeniu miejsc pracy w społecznościach lokalnych, a zakładanie ich w promieniu 150 km od zakładu pozwala zminimalizować ślad węglowy związany z transportem surowca do zakładu. Firma International Paper – Kwidzyn jest również znaczącym producentem na rynku energii zielonej. W chwili obecnej 55% energii produkowanej w IP Kwidzyn na potrzeby własne pochodzi ze źródeł odnawialnych, takich jak kora, spalana w kotłach energetycznych w celu uzyskania energii elektrycznej oraz cieplnej. Firma jest także największym recyklerem w regionie, zużywając rocznie ponad 140 tys. ton makulatury do produkcji papieru gazetowego z włókien pochodzących w 100% z recyklingu, a wszystkie produkty wytwarzane z włókien pierwotnych posiadają certyfikat FSC® potwierdzający wykorzystywanie przez firmę włókien pochodzących wyłącznie z lasów zarządzanych w sposób odpowiedzialny przy zachowaniu pełnego łańcucha dostaw. IP Kwidzyn posiada własną wytwórnię tlenu, który wykorzystuje w procesie oczyszczania ścieków oraz bielenia mas celulozowych, a jednym z działań ograniczających emisję CO2 do atmosfery jest wykorzystywanie kilkudziesięciu tysięcy ton dwutlenku węgla rocznie do produkcji papieru.

International Paper – Kwidzyn aktywnie działa w obszarze edukacji ekologicznej, propagując recykling papieru poprzez akcję „Podaruj gazecie jej siódme życie”, kierowanej do uczniów szkół i placówek oświatowych w regionie. Raz w roku w ramach akcji firma organizuje zbiórkę makulatury, którą wymienia na papier kserograficzny lub drobne upominki dla dzieci.

International Paper szanuje, chroni i poprawia środowisko. Oznacza to że działamy zgodnie ze wszystkimi właściwymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska oraz że nasza działalność odbywa się w sposób odpowiedzialny i zgodny z zasadami ekorozwoju. Dzięki temu energia jest zużywana mądrze i wydajnie, technologia ma na celu zminimalizowanie ryzyka jakiegokolwiek wpływu na środowisko.

IP Kwidzyn prowadzi również szereg działań charytatywnych, a dzięki Fundacji Opiekuńczej IP Kwidzyn zrealizowano wiele inwestycji mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców Kwidzyna, min. remont szpitala, remont kinoteatru, budowa ścieżek rowerowych, remont internatu przy Szkole Muzycznej czy budowa hali sportowej. W minionych dwudziestu latach na cele społeczne i edukacyjne przeznaczono aż 30 mln zł.