PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Grupa Kapitałowa PGE to największy holding energetyczny w Polsce, produkujący i dostarczający energię elektryczną pięciu milionom klientów. Duża skala produkcji w spółkach GK PGE wpływa na równowagę środowiska. Dlatego czujemy się odpowiedzialni nie tylko za bezpieczeństwo energetyczne kraju, ale i środowisko naturalne. Ambicją Grupy jest prowadzenie działalności w sposób zrównoważony, przy zachowaniu wysokich standardów ekologicznych, aby połączyć rozwój biznesu z potrzebami ludzi i otoczenia naturalnego. Inwestujemy w rozwój czystej energii odnawialnej - zamierzamy być liderem na rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce i uzyskać co najmniej 40% udziału w nowych mocach OZE. Od wielu lat spółki należące do GK PGE prowadzą projekty i inwestycje, których celem jest ochrona naturalnych ekosystemów oraz poszukiwanie sposobów zminimalizowania ingerencji w środowisko.

Dla Grupy Kapitałowej PGE ochrona środowiska to możliwie najbardziej wydajne wykorzystywanie dostępnych źródeł energii oraz zwiększenie sprawności procesu wytwarzania prądu z węgla. W zależności od specyfiki podmiotów wchodzących w skład GK PGE,  działania proekologiczne skoncentrowane są na:

  • zmniejszaniu emisji dwutlenku węgla,  dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów i innych zanieczyszczeń poprzez rozwój odnawialnych źródeł energii oraz poprawę sprawności konwencjonalnych aktywów wytwórczych
  • rekultywacji terenów pogórniczych
  • ochronie zwierząt, wód i gleb w związku z prowadzonymi procesami inwestycyjnymi
  • gospodarce odpadami w celu bardziej efektywnego wykorzystania paliw kopalnych oraz ograniczenia ich zużycia

Pobierz prezentację:

PGE - company overview.pdf